جلسات: فائو ، سیاستگذاری و تامین منابع مالی

جلسه: فائو

 

زمان شروع و پایان:  11-9

 

مکان: تهران- دفتر فائو

 

 

 

جلسه داخلی :سیاستگذاری

 

زمان شروع و پایان:  13-11

 

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 

جلسه داخلی :  تامین منابع مالی

 

زمان شروع و پایان:  13-11

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید