جلسات: مهندس چیت چیان ؛ متخصصین و مروجین استان آذربایجان غربی و شرقی

موضوع : جلسه با متخصصین و مروجین استان آذربایجان غربی و شرقی

زمان شروع و پایان:  10-8:30

مکان: دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

موضوع : جلسه با مهندس چیت چیان

زمان شروع و پایان: 15

مکان:  وزارت نیرو

افزودن دیدگاه جدید