جلسات : موسسه مدیریت منابع آب، کمیته ترویج

جلسه:  با آقای دکتر مهاجر موسسه مدیریت منابع آب 

زمان شروع و پایان:

مکان:

موضوع : انتقال تجارب زاینده رود

 

جلسه: کمیته ترویج

زمان شروع و پایان:  9 -7:30

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

افزودن دیدگاه جدید