جلسات: پایش، بررسی بودجه

جلسه:  بررسی بودجه

زمان شروع و پایان: 11-10

مکان:تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

جلسه: پایش

زمان شروع و پایان:  12-11

مکان:تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید