جلسات: پنل تخصصی زاب ، بررسی روند پیشرفت قراردادهای ستاد

موضوع : پنل تخصصی زاب

زمان شروع و پایان:  12:30 -9:30

مکان:  تهران- دانشگاه صنعتی شریف

 

موضوع : بررسی روند پیشرفت قراردادهای ستاد

زمان شروع و پایان :  12:30-9:30

مکان:  تهران- دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید