جلسات: کارشناسی ستاد احیا با وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه

جلسه: ستاد با وزارت نیرو

زمان شروع و پایان:  13-10

مکان: تهران- وزارت نیرو

 

جلسه داخلی : ستاد و سازمان برنامه و بودجه

زمان شروع و پایان:  17-14

مکان: تهران- سازمان برنامه و بودجه

 

جلسه  :   کارشناسان ستاد با مهندس ودودی

زمان شروع و پایان:  16-14

مکان: تهران- آب نیرو

 

جلسه داخلی :    نهایی کردن فرم ها 

زمان شروع و پایان:

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

افزودن دیدگاه جدید