جلسات: کارگروه مصارف، داخلی ستاد احیای دریاچه ارومیه

موضوع جلسه:  کارگروه مصارف ستاد احیای دریاچه ارومیه

زمان شروع و پایان:  12-9

مکان: دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

موضوع جلسه: جلسه داخلی دکتر شاه باز ، مسوول واحد بین الملل ستاد با دکتر تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد

زمان شروع و پایان: 15-14

مکان:دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

افزودن دیدگاه جدید