جلسات : کمیته نظارت ، همایش دانشگاه خوارزمی

موضوع :  کمیته نظارت ، بخش بودجه ستاد

 زمان شروع و پایان: 

 مکان:

 

 

موضوع :  همایش دانشگاه خوارزمی ، دریاچه ارومیه و چالش ها

 زمان شروع و پایان:  10

 مکان: دانشگاه خوارزمی

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید