جلسات: کمیته هماهنگی ،فرم های ماهانه کشاورزی

جلسه: کمیته هماهنگی

زمان شروع و پایان:  12-10

مکان: تهران- خانه کشاورز

 

جلسه داخلی : تهیه فرم های ماهانه کشاورزی با دفاتر استانی

زمان شروع و پایان:  12-10

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

جلسه داخلی :  با دکتر  فاطمی

زمان شروع و پایان:  15

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

جلسه داخلی :    با دکتر مستوفی و مصطفوی 

زمان شروع و پایان:  17- 15:30

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

جلسه داخلی :   با دکتر ایرجی زاد

زمان شروع و پایان: 16:30- 15:30

مکان: تهران- دفتربرنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید