جلسات: کمیته هماهنگی و کمیته اجتماعی و فرهنگی

عنوان جلسه:  کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه

تاریخ:   9 آبان ماه 1395

زمان شروع و پایان  :12-10 

مکان: تهران. خانه کشاورز

 

عنوان جلسه:  نشست فرهنگی اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه با خانم شهربانو امانی

تاریخ:   9 آبان ماه 1395

زمان شروع و پایان :14:30

مکان:    تهران.

دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

 

 

 

 

 
 
 

افزودن دیدگاه جدید