جلسه آموزش نمایندگان مجری طرح‌ها (آذربایجان غربی)

موضوع:جلسه آموزش نمایندگان مجری طرح‌ها (آذربایجان غربی)

دستور جلسه: جلسه آموزش نحوه شکستن پروژه‌ها و تکمیل فرم‌های پایش نمایندگان مجری طرح ها (آذربایجان غربی)

زمان شروع و پایان:

مکان: دفتر استانی ستاد در آذربایجان غربی

افزودن دیدگاه جدید