جلسه آموزش نمایندگان مجری طرح ها (آذربایجان شرقی)

موضوع: جلسه آموزش نمایندگان مجری طرح ها (آذربایجان شرقی)

 دستور جلسه: جلسه آموزش نحوه شکستن پروژه‌ها و تکمیل فرم‌های پایش نمایندگان مجری طرح ها (آذربایجان شرقی)

 زمان شروع و پایان:

مکان: دفتر استانی ستاد در آذربایجان شرقی

افزودن دیدگاه جدید