جلسه آموزش کار با سامانه پایش به پرسنل دفاتر استانی

موضوع: جلسه با سازمان مدیریت

دستور جلسه: جلسه آموزش کار با سامانه پایش به پرسنل دفاتر استانی

زمان شروع و پایان:

مکان: تهران، دفتر مجری طراحی سامانه پایش

افزودن دیدگاه جدید