جلسه آموزش کار با سامانه پایش به پرسنل دفاتر استانی

موضوع: جلسه آموزش کار با سامانه پایش به پرسنل دفاتر استانی

دستور جلسه: جلسه آموزش کار با سامانه پایش به پرسنل دفاتر استانی

زمان شروع و پایان:

مکان: تهران، دفتر مجری طرح سامانه پایش

افزودن دیدگاه جدید