جلسه امور بین الملل با روابط عمومی ستاد

موضوع: جلسه امور بین الملل با روابط عمومی ستاد

 دستور جلسه:  جلسه با خانم لطفی در خصوص اطلاع رسانی برنامه‌های بخش بین الملل به ایشان و همکاری در جمع آوری مطالب و خبرهای خارجی مربوط به دریاچه ارومیه

 زمان شروع و پایان:

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید