جلسه با آقای بنکدار و نماینده سازمان محیط زیست

موضوع: جلسه با آقای بنکدار و نماینده سازمان محیط زیست

دستور جلسه: در خصوص برگزاری کنفرانس تالاب ها

زمان شروع و پایان: 11

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید