جلسه با آقای دکتر اعلم الهدی

موضوع: جلسه با  آقای دکتر اعلم الهدی

دستور جلسه: تشکیل کارگروه استحصال نمک

زمان شروع و پایان: 9-11

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید