جلسه با آقای دکتر موسوی رئیس کارگروه منابع

موضوع: جلسه با آقای دکتر موسوی رئیس کارگروه منابع

دستور جلسه: جلسه پیرامون کارگروه منابع

زمان شروع و پایان: 13-14

مکان: تهران، خانه کشاورز

افزودن دیدگاه جدید