جلسه با آقای مهندس سرخوش (دفتر استانی آذربایجان غربی)

موضوع: جلسه با آقای مهندس سرخوش (دفتر استانی آذربایجان غربی)

دستور جلسه: بررسی عملکرد دفتر استانی و آشنایی با کار ستادی

زمان شروع و پایان: 10:30-16

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید