جلسه با آقای مهندس شیرزاد

موضوع: جلسه با آقای مهندس شیرزاد

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 13:30

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید