جلسه با آقای چهره نگار

موضوع: جلسه با آقای چهره نگار

دستور جلسه: 

زمان شروع و پایان: 8:30-9

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید