جلسه با امور بین الملل دانشگاه شریف

موضوع: جلسه با امور بین الملل دانشگاه شریف

دستور جلسه: در خصوص آمادگی بستر کارگاه آموزشی با فنلاند در دانشگاه شریف

زمان شروع و پایان: 10

مکان: تهران، امور بین الملل دانشگاه شریف

افزودن دیدگاه جدید