جلسه با حضور مهندس کشاورز

موضوع: جلسه با حضور مهندس کشاورز

  دستور جلسه:  بررسی بذر گندم

  زمان شروع و پایان: 8-9

مکان: تهران  خانه کشاورز

افزودن دیدگاه جدید