جلسه با خانم دکتر امانی

موضوع: جلسه با خانم دکتر امانی

دستور جلسه: برگزاری برنامه کنفرانس بین المللی مدیریت تالاب ها

زمان شروع و پایان: 11

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید