جلسه با دانشگاه هارم استاد

موضوع جلسه: جلسه با دانشگاه هارم استاد

دستور جلسه: همکاری

زمان شروع و پایان: 15

مکان: دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید