جلسه با دکتر ابتکار

موضوع :  جلسه در خصوص حقابه های کشاورزان

زمان شروع و پایان:  ۱۲-۹

مکان: وزا ت نیرو

 

موضوع : جلسه با دکتر ابتکار

زمان شروع و پایان: ۱۵-۱۴

مکان: سازمان محیط زیست

 

موضوع :   جلسه با آقای دکتر احمدی در خصوص جایکا

 زمان شروع و پایان:۱۱-۱۰

 

موضوع :  جلسه با آقای مهندس شیرزاد

 زمان شروع و پایان:  ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰

 

 موضوع :  جلسه با آقای مهندس روزبهانی در خصوص کمیته اجتماعی

 زمان شروع و پایان: ۱۲-۱۱:۳۰

 

موضوع :   جلسه با دکتر حمیدی

 زمان شروع و پایان: ۱۱-۹:۳۰

 

موضوع :   جلسه با دکتر  توفیق

 زمان شروع و پایان: ۱۱:۴۵-۱۱

 

موضوع :   جلسه با آقای دکتر چهره نگار

 زمان شروع و پایان: ۱۱:۴۵-۱۱:۳۰

 

موضوع :  جلسه با دکتر کاشانی-حمیدی در خصوص واگذاری پروژه های دارای اولویت 

 زمان شروع و پایان: ۱۶:۳۰

 

مکان ها:دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید