جلسه با دکتر طاهری مشاور وزیر نیرو در امور محیط زیست، ایمنی و بهداشت و JICA

موضوع: جلسه با دکتر طاهری مشاور وزیر نیرو در امور محیط زیست، ایمنی و بهداشت و JICA

دستور جلسه: جلسه با دکتر طاهری مشاور وزیر نیرو در امور محیط زیست، ایمنی و بهداشت و JICA

زمان شروع و پایان: 8

مکان: تهران، وزارت نیرو

افزودن دیدگاه جدید