جلسه با دکتر عدل

موضوع: جلسه با دکتر عدل

 دستور جلسه: در خصوص سد چپرآباد

 زمان شروع و پایان: 14

مکان: تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

افزودن دیدگاه جدید