جلسه با دکتر عدل در ارتباط با سد چپرآباد

 

عنوان جلسه: جلسه با دکتر عدل 

موضوع: سد چپرآباد

تاریخ: 19 خرداد 1395

زمان شروع: 10:00

مکان: تهران

افزودن دیدگاه جدید