جلسه با دکتر کاشانی در خصوص DSS

موضوع: جلسه با دکتر کاشانی در خصوص DSS

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 8-9

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید