جلسه با رئوسای شرکت ژاپنی SANYU

موضوع: جلسه با رئوسای شرکت ژاپنی SANYU

 دستور جلسه:  جلسه با مشاور عالی بخش بین الملل و بخش عملیات پروژه امور بین الملل شرکت ژاپنی SANYU Consultants Inc. در خصوص زمینه‌های همکاری با ستاد و معرفی حوضه دریاچه ارومیه

 زمان شروع و پایان: 14

مکان: تهران  دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید