جلسه با سازمان جنگلها

موضوع جلسه: جلسه با سازمان جنگلها

دستور جلسه: بررسی موافقتنامه و برنامه عملیاتی سال 95

زمان شروع و پایان: 9:30

مکان: دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید