جلسه با سازمان جنگل ها

موضوع: جلسه با سازمان جنگل ها

دستور جلسه: 

زمان شروع و پایان: 10:30-12

مکان: تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه شریف

افزودن دیدگاه جدید