جلسه با سازمان حفاظت محیط زیست

موضوع: جلسه با سازمان حفاظت محیط زیست

دستور جلسه:  در خصوص اعتبارات سال  95

زمان شروع و پایان:

مکان: تهران، سازمان حفاظت محیط زیست

افزودن دیدگاه جدید