جلسه با سازمان محیط زیست

موضوع: جلسه با سازمان محیط زیست

 

دستور جلسه: بررسی مطالعات محیط زیست

 

زمان شروع و پایان: 14

 

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد

افزودن دیدگاه جدید