جلسه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

موضوع: جلسه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دستور جلسه: در خصوص بودجه سال 95

زمان شروع و پایان: 14

مکان: تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

افزودن دیدگاه جدید