جلسه با سازمان مدیریت

موضوع: جلسه با سازمان مدیریت

دستور جلسه: بررسی بودجه سال 95

زمان شروع و پایان: 13

مکان: تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

افزودن دیدگاه جدید