جلسه با شرکت مهندسی آب و فاضلات

 

عنوان جلسه: جلسه با شرکت مهندسی آب و فاضلات 

موضوع: تعیین تکلیف برنامه عملیاتی

تاریخ: 26خرداد 1395

زمان شروع: 14:00

مکان: تهران

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید