جلسه با مجری طرح شبکه قلعه چای و نماینده فرمانداری نقده

موضوع: جلسه با مجری طرح شبکه قلعه چای و نماینده فرمانداری نقده

دستور جلسه: بررسی درخواست تکمیل شبکه قلعه چای

زمان شروع و پایان:

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید