جلسه با مسئولین برگزاری wetskills

جلسه: مسئولین برگزاری wetskills

زمان شروع و پایان: 

مکان: 

افزودن دیدگاه جدید