جلسه با معاونت وزارت جهاد کشاورزی


عنوان جلسه: 
جلسه با معاونت وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ: 29 خرداد 1395

زمان شروع: 12:00-9:00

مکان: تهران

افزودن دیدگاه جدید