جلسه با مهندس شافعی

 

عنوان جلسه: جلسه با مهندس شافعی

موضوع: وزارت نیرو

تاریخ: 25 خرداد 1395

زمان شروع: 11:00-9:30

مکان: تهران

افزودن دیدگاه جدید