جلسه با مهندس شیرزاد

موضوع :  جلسه با مهندس شیرزاد

زمان شروع و پایان: 11

مکان: دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

موضوع جلسه: جلسه داخلی دکتر شاه باز ، مسوول واحد بین الملل ستاد با دکتر تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد

زمان شروع و پایان: 15-14

مکان:دفتربرنامه ریزی و تلفیق  ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید