جلسه با وزارت جهاد کشاورزی

موضوع: جلسه با وزارت جهاد کشاورزی

دستور جلسه: برنامه سال 1395 بخش کشاورزی طرح احیای دریاچه ارومیه

زمان شروع و پایان: 13

مکان: تهران، وزارت جهاد کشاورزی

افزودن دیدگاه جدید