جلسه با کمیته اجتماعی- فرهنگی

موضوع: جلسه با کمیته اجتماعی- فرهنگی

دستور جلسه: جلسه با دکتر ملکی کمیته اجتماعی-فرهنگی در خصوص استفاده از تجارب موفق RTC (Rural Transformation Center) مالزی

زمان شروع و پایان: 10

مکان: تهران، دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید