جلسه با SGI

موضوع: جلسه با SGI

  دستور جلسه:  جلسه با SGI در خصوص بحث پیرامون پروپوزال SGI

  زمان شروع و پایان:

مکان: تهران  دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید