جلسه بررسی ساختار، شرح وظایف و عملکرد شورای فرهنگی اجتماعی استان

جلسه با موضوع بررسی ساختار، شرح وظایف و عملکرد شورای فرهنگی اجتماعی استان ؛

با حضور آقایان ساعی، موحدنیا، امامی، هادی پور، دلدادی و اعضای کمیته اجتماعی فرهنگی ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید