جلسه بررسی طرح تثبیت کانون های ریزگرد


عنوان جلسه: 
جلسه بررسی طرح تثبیت کانون های ریزگرد

تاریخ: 24 خرداد 1395

زمان شروع: 13:00-12:00

مکان: سازمان مدیریت

افزودن دیدگاه جدید