جلسه بررسی طرح فائو با مرکز سیاستگذاری

موضوع جلسه: جلسه بررسی طرح فائو با مرکز سیاستگذاری

دستور جلسه:

زمان شروع و پایان: 15-13

مکان: دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید