جلسه تخصیص بودجه 95- مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی

موضوع: جلسه تخصیص بودجه 95- مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی

  دستور جلسه:  جلسه تخصیص بودجه 95- مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی

  زمان شروع و پایان: 10-12

مکان: تهران  شرکت مدیریت منابع آب ایران

افزودن دیدگاه جدید